INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT PENTRU SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A OBIECTELOR INDUSTRIALE PERICULOASE
Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Economiei
ANUNȚURI
ORDINUL ME Nr.221 din  29.12.2010 privind punerea în aplicare a unor documente  normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale
 
Republica Moldova                                                                                             
MINISTERUL ECONOMIEI                                                                                        
ORDIN Nr. 221                                                                                                  
din  29.12.2010                                                                                                   
privind punerea în aplicare a unor documente                                                                       
normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale  
                                                                

Publicat : 07.01.2011 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 1        
    În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) al Legii nr. 803-XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale        
        periculoase, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 59-62, 2000, art. 401), art. 9 alin. (1) al Legii nr. 235-XVI din 20.07.2006 „Cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 126-130, 2006, art. 627) şi Hotărîrii Guvernului nr. 690 din 13.11.2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 166-168, 2009, art. 768),
                                                                                                             ORDON:                                                                                                 
    1. A pune în aplicare documentele normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale conform Anexei nr.1.
    2. A pune în sarcina Întreprinderii de Stat „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare” (dl Victor Cuhal) plasarea pe pagina electronică www.ctsic.md a textelor documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale în vigoare, inclusiv a celor aprobate conform Anexei nr. 1 la prezentul ordin.
    Termen - 01.04.2011.
    3. A pune în sarcina Direcţiei supraveghere tehnică şi securitate industrială (dna Natalia Andriaş) actualizarea informaţiei plasate pe site-ul Ministerului Economiei.
    4. A publica ordinul respectiv în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Octavian CALMÎC, viceministru.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                          Valeriu LAZAR

    Nr. 221. Chişinău, 29 decembrie 2010.

                                                                                                                                               Anexa nr. 1
                                                                                                                La Ordinul nr. 221 din  29.12.2010         
                                                                                  LISTA
                                        documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale

№  d/o Indicativul documentului normativ-tehnic
Titlul documentului normativ-tehnic
În domeniul instalaţii sub presiune şi mecanisme de ridicat
1 RG RD 03-29:2003 Indicaţii metodice privind verificarea tehnică a cazanelor de apă fierbinte, cazanelor de  abur,
recipientelor sub presiune, conductelor de abur şi apă fierbinte.
2 RG RD 03-131:2003 Reguli de organizare şi efectuare a controlului prin metoda de emisie acustică a recipientelor,
aparatelor, cazanelor şi conductelor tehnologice.
3 PG RU 35-03-02:2004 Regulament privind sistemul de diagnosticare tehnică a cazanelor de abur şi de încălzit apă
utilizate în energetica industrială.
4 NRS PB 03-164-2003 Reguli de fabricare a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte, recipientelor sub
presiune, conductelor de abur şi apă fierbinte cu aplicarea tehnologiilor de sudură.
5 Правила аттестации специалистов неразрушающего контроля.
6 NRS PB 10-39:2003 Reguli de construire şi de exploatare inofensivă a funicularelor pentru pasageri.
7 РД 10-577-03 Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных
элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций.
8 RG RD 10-69:2003 Condiţii tehnice tipizate pentru reparaţia cazanelor cu abur şi de apă fierbinte, utilizate în
domeniul energeticii industriale.
9 RG RD 10-117:2003 Condiţii de construire şi exploatare inofensivă a căilor ferate pentru macarale pe capre.
10 RG RD 10-197:2004 Instrucţiuni privind evaluarea stării tehnice a îmbinărilor prin şuruburi şi cu nituri ale
macaralelor.
11 RG RD 10-249:2003 Norme de calcul la rezistenţa cazanelor staţionare şi conductelor de abur şi apă fierbinte.
12 PG RD 10-209:2003 Indicaţii metodice privind modul de întocmire şi forma de prezentare a cărţii tehnice a
recipientului sub presiune.
13 PG RD 10-96:2003 Indicaţii metodice privind modul de întocmire a cărţilor tehnice (duplicatelor) ale cazanelor de
abur şi cazanelor de apă fierbinte.
14 PG RD 10-104:2003 Regulament temporar privind modul şi condiţiile de desfăşurare a modernizării ascensoarelor.
15 PG RD 10-109:2004 Indicaţii metodice privind modul de întocmire a cărţilor tehnice pentru conductele de
categoria IV.
16 PG RD 10-289:2003 Instrucţiune tip pentru persoana responsabilă de starea bună de funcţionare şi exploatarea
inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte.
17 РД 10-93-95 Типовая инструкция крановщика (машиниста) по безопасной эксплуатации башенных
кранов.
18 РД 10-99-95 Положение о квалификационных характеристиках специалистов-экспертов инженерных
центров по лифтам.
19 РД 10-118-96 Основные требования безопасности к ограничителям грузоподъемности электрических
мостовых и козловых кранов.
20 РД 10-138-97 Методические указания “Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных
машин” (часть 1).
21 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузовых подвесных канатных дорог
(ГПКД).
22 NRS 35-03-95:2008 Cerinţe de securitate industrială la construirea şi exploatarea instalaţiilor de compresoare,
conductelor de aer şi canalelor de gaze
23 РД 10-112-2-97 Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком
службы. Часть 2. Краны стреловые самоходные общего назначения.
24 РД 10-112-3-97.  Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком
службы. Часть 3. Башенные, стреловые несамоходные и мачтовые краны, краны лесопогрузчики.
25 РД 10-112-5-97 Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком
службы. Часть 5. Краны мостовые и козловые.
26 РД 10-112-9-97 Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком
службы. Часть 9. Подъемники (вышки).
27 РД 153-34.0-17.464-00 Методические указания по контролю металла и продлению срока службы
трубопроводов II, III, и IV категорий.
28 РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ
грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ.
29 РД 34.17.302-97 Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды. Сосуды. Сварные
соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения.
30 РД 03-606-03 Инструкция по визуальному и измерительному контролю.
31 РД-13-05-2006 Методические рекомендации о порядке проведения магнитопорошкового контроля
технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах.
32 РД-13-06-2006 Методические рекомендации о порядке проведения капиллярного контроля
технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах.
33 РД 03-421-01 Методические указания по проведению диагностирования и определению остаточного
ресурса сосудов и аппаратов.
34 Методика по экспертному техническому диагностированию сосудов машин
аммиачного комплекса с истекшими сроками службы для определения возможности дальнейшей эксплуатации.
35 РД 10-112-1-04 Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие
положения.
36 РД 10-112-2-02Д (Дополнение к РД 10-112-2-97 для кранов грузоподъемностью 70 т и более).
37 РД РОСЭК-001-96 Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль ультразвуковой.
Основные положения.
38 РД РОСЭК-002-96 Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль радиационный.
Основные положения.
39 РД РОСЭК-003-97 Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль
магнитопорошковый. Основные положения.
40 РД РОСЭК-004-97 Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль капиллярный.
Основные положения.
41 РД РОСЭК-006-97 Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Толщинометрия
ультразвуковая. Основные положения.
42 РД 24-112-5Р Руководящий документ по оценке остаточного ресурса кранов мостового типа.
43 Методические указания по определению остаточного ресурса грузоподъемных кранов.
Краны мостового типа.
44 РД 10-72-94 Лифты пассажирские, больничные, грузовые и грузовые малые. Методические
указания по проведению обследования технического состояния лифтов, отработавших нормативный срок службы.
45 РД РОСЭК-02-008-96. Лифты пассажирские, больничные и грузовые. Контроль неразрушающий. Основные
положения.
46 РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей.
47 ПБ 03-440-02 Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля.
48 ПБ 03-372-00 Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего
контроля.
În domeniul supraveghere tehnică-gaze şi a gazoductelor magistrale
49 ПБ 03-110-96 Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и
легковоспламеняющихся жидкостей под давлением.
50 РД 12-86-95 Методические указания по надзору за организациями, занятыми осуществлением
работ по электрохимической защите подземных газопроводов.
51 Инструкция по диагностированию технического состояния резервуаров установок
сжиженного газа ИЗ-94. (Сборник нормативных и руководящих материалов для работников газовых хозяйств и газового
надзора. Часть II М. 1995).
52 Методические указания по продлению срока службы сосудов автоцистерн для
сжиженных углеводородных газов (бутан технический, смеси бутана и пропана технических) (РД 243 РСФСР 3.1-90).
În domeniul chimic-tehnologic
53 ПБ 03-108-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов.
54 РД 08-95-95 Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных
цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов.
55 Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных
автозаправочных станций.
56 Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации
нефтебаз и автозаправочных станций.
57 Правила технической эксплуатации нефтебаз.
58 Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту.
59 Правила защиты от статического электричества в производствах химической,
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.
60 РД 09-92-95 Положение о порядке рассмотрения проектной документации потенциально опасных
производств в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.
61 РД 09-168-97 Положение о центральной проектно-конструкторской инспекции по надзору в
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.
62 РД 09-169-97 Положение о проектно-конструкторской инспекции по надзору в химической,
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.
63 Временные методические указания по рассмотрению проектной документации
химико-технологических объектов на соответствие современным требованиям безопасности.
64 Временные рекомендации по разработке планов локализации аварийных ситуаций на
химико-технологических объектах.
65 Указания по обследованию состояния взрывоопасности химических и
нефтеперерабатывающих производств.
66 Правила безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака.
67 Правила техники безопасности при эксплуатации железнодорожных цистерн для
перевозки жидкого аммиака.
68 Правила устройства и безопасной эксплуатации поршневых компрессоров,
работающих на взрывоопасных и токсичных газах.
69 Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем.
70 Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных
вентиляторов.
71 Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды.
72 Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха.
73 Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ.
74 Методические указания по контролю за состоянием и готовностью газоспасательной
службы.
75 РД 14-17-92 Временные методические указания по организации и планированию контрольно-
профилактической работы инспекторского состава по надзору на предприятиях по хранению и переработке зерна.
76 РД 14-50-94 Инструкция по составлению технического паспорта взрывобезопасности предприятия
по хранению и переработке зерна.
77 РД 14-116-96 Инструкция о порядке выдачи разрешений на серийный выпуск и применение
потенциально опасного оборудования для производств и объектов по хранению и переработке зерна.
78 РД 14-119-96 Методические указания по проведению надзора за соблюдением требований норм и
правил безопасности в проектно-конструкторской документации производств и объектов по хранению и переработке
зерна.
79 Временные методические рекомендации по проверке взрывопожаробезопасности на
предприятиях хлебопродуктов.
80 ПБ 09-595-03 Правила безопасности аммиачных холодильных установок.
81 РД 26-3-86 Методические указания по продлению срока службы резервуаров для жидкой
двуокиси углерода.
82 РД 15-632-04 Методические рекомендации по организации и осуществлению государственного
надзора за соблюдением требований безопасности при транспортировании опасных веществ.
În domeniul folosirii subsolului
83 NRS PB 06-07:2003 Reguli unice de securitate la exploatarea la suprafaţă a zăcămintelor de substanţe minerale
utile.
84 NRS PB 06-111:2003 Reguli unice de securitate la exploatarea în subteran a zăcămintelor de minereuri, minereuri
nemetalifere şi zăcămintelor aluvionare de substanţe minerale utile.
85 ПБ 06-28-93 Правила безопасности при строительстве (реконструкции) и горнотехнической
эксплуатации размещаемых в недрах объектов, не связанных с добычей полезных ископаемых.
86 ПБ 06-123-96 Правила безопасности при эксплуатации хвостовых, шламовых и гидроотвальных
хозяйств.
87 РД 06-62-94 Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок открытых горных работ.
88 Инструкция по безопасной эксплуатации подземных лифтовых установок на рудниках
и шахтах горнорудной и нерудной промышленности.
89 ПБ 08-37-93 Правила безопасности при геологоразведочных работах.
90 РД 08-71-94 Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и
стволов.
91 Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных,
газовых газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводородов.
92 Инструкция по безопасности работ при разработке нефтяных, газовых и
газоконденсатных месторождений, содержащих сероводород (до 6% объемных).
93 Инструкция по организации и безопасному ведению работ при ликвидации открытых
газовых и нефтяных фонтанов.
94 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.
95 Правила безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих заводов.
96 Правила разработки газовых и газоконденсатных месторождений.
97 РД 07-35-93 Методические указания по организации и осуществлению контроля за
горнотехнической рекультивацией земель, нарушенных горными разработками.
98 РД 07-79-94 Методические указания о порядке согласования заданий на проектирование и проектов
на строительство и реконструкцию предприятий по добыче полезных ископаемых и переработке минерального сырья (в
частности охраны недр).
99 РД 07-105-96 Положение о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных
ископаемых.
100 РД 07-113-96 Инструкция о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений и природных
объектов от вредного влияния горных разработок.
101 РД 07-122-96 Инструкция о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и
нефтяных месторождений.
102 Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов, откосов, уступов и отвалов на
карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости.
103 Инструкция по производству маркшейдерских работ.
104 Методические указания по разработке технико-экономического обоснования
целесообразности списания утративших промышленное значение запасов полезных ископаемых с учета предприятий по
добычи полезных ископаемых.
105 Основные принципы целевой подготовки подземных выработок, перспективных для
использования в народном хозяйстве.
106 Положение о порядке ведения государственного учета участков недр, представленных
в пользование, не связанное с добычей полезных ископаемых.
107 Положение о порядке списания запасов полезных ископаемых с учета предприятий по
добычи полезных ископаемых.
108 Типовые методические указания по определению и учету потерь твердых полезных
ископаемых при добыче.
109 Типовые методические указания по определению, учету, экономической оценке и
нормированию потерь твердых полезных ископаемых и содержащихся в них компонентов при переработке минерального
сырья.
110 Типовые методические указания по оценке экономических последствий потерь
полезных ископаемых при разработке месторождений.
111 ПБ 13-407-01 Единые правила безопасности при взрывных работах.
112 РД 06-150-97 Инструкция о порядке технического расследования и учета утрат взрывчатых
материалов на предприятиях, в организациях и на объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России.
113 РД 13-78-94 Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным
транспортом.
114 РД 13-4I5-01 Положение о порядке подготовки и проверки знаний персонала взрывных работ.
115 РД 13-522-02 Инструкция по предупреждению, обнаружению и ликвидации откачавших зарядов
взрывчатых веществ на земной поверхности и в подземных выработках.
116 РД 13-537-03 Положение о порядке выдачи разрешений на применение взрывчатых материалов
промышленного назначения и проведение взрывных работ.
117 Типовая инструкция по безопасному проведению массовых взрывов на земной
поверхности.
118 Типовая инструкция по маркированию обжимными устройствами электродетонаторов
и капсюль-детонаторов в металлических гильзах.
119 РД 06-572-03 Инструкции по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной
промышленности.
120 РД 03-301-99 Инструкция по безопасной эксплуатации подземных лифтовых установок на рудниках
и шахтах горнорудной, нерудной и угольной промышленности.
121 РД 03-427-01 Методические указания по проведению экспертных обследований вентиляторных
установок главного проветривания.
122 ПБ 03-428-02 Правила безопасности при строительстве подземных сооружений.
123 РД 08-272-99 Требования безопасности к буровому оборудованию для нефтяной и газовой
промышленности.
124 РД 07-291-99 Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных
производственных объектов, связанных с пользованием недрами.
125 РД 07-330-99 Инструкция по согласованию годовых планов развития горных работ.
126 РД 07-408-01 Положение о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной
безопасности и охраны недр.
127 РД 07-437-02 Методические указания по ведению государственного горного надзора за охраной
недр. 
128 РД 07-113-96 с изменениями 07-471 (113)-02
Инструкция о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния
горных разработок.
129 РД 07-603-03 Инструкция по производству маркшейдерских работ.
130 РД 08-435-02 Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения
и эксплуатации скважин куста.
131 Инструкция о порядке хранения, транспортирования, использования и учета
взрывчатых материалов.
132 Инструкция о порядке охраны складов взрывчатых материалов.
133 РД 13-193-98 Положение о порядке предоставления права руководства горными и взрывными
работами в организациях, на предприятиях и объектах.
134 РД 06-565-03  Методические указания о порядке продления срока службы технических устройств,
зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации в горнорудной промышленности.
135 РД 06-318-99 Положение о проведении экспертизы промышленной безопасности в горнорудной
промышленности.
136 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
137 ПБ 03-498-02 Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых
открытым способом.
138 ПБ 03-553-03 Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и                        
россыпных  месторождений полезных ископаемых подземным способом .

E-government Sites:
Portalul serviciilor publice
Portalul datelor deschide
Partneri:
Ministerul Economiei
Centrul E-guvernare
Adresa Noastră (Hartă)
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162
MD 2004, Chişinău, Republica Moldova

Contacte
Tel: 0(22)22-44-03, 0(22)22-22-04
Fax: 0(22)21-15-94
Email: ipsstoip@mec.gov.md

Autoritatea administrativă
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghrea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase

Copyright © 2015.
All rights reserved